Organizator: Art Of Sport Jakub Grzanka
Kontakt do organizatora: +48 662 953 998
Data: 02-04.06.2023

Miejsce Warsztatów (obiekt):
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach
ul. Głowackiego 6, Katowice

Nocleg:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach
ul. Głowackiego 6, Katowice
Informacje ogólne

Informacje ogólne

W trakcie warsztatów wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni do 5 grup w oparciu o
gradację obowiązującą w Arue Capoeira, staż treningowy oraz wiek. Organizatorzy
zastrzegają prawo do ewentualnej modyfikacji grup w zależności od
zaawansowania i liczby uczestników. Za zgodą trenera prowadzącego daną
jednostkę treningową lub organizatora będzie możliwa zmiana grupy
zaawansowania. Organizatorzy oraz prowadzący zajęcia nie ponoszą
odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian.
Oprócz tego uczestnictwo w warsztatach Capoeira jest możliwe po wcześniejszym
zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu

I. Postanowienia ogólne


§ 1

Regulamin uczestnictwa w warsztatach Brasil Na Silesia vol. Batizado zwany
dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkich uczestników warsztatów Capoeira
organizowanych przez Art Of Sport Jakub Grzanka z siedzibą w Chorzowie. II.
Warunki przyjęcia na warsztaty


§ 2

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych CAPOEIRA zwanych dalej
„warsztatami”, organizowanymi w ramach “Brasil Na Silesia vol. Batizado” zgłasza
się organizatorowi warsztatów kupując wejściówkę na oficjalnej stronie organizatora
www.sklep.aruecapoeira.eu. Kandydat do uczestnictwa w warsztatach, po
uiszczeniu opłaty zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora


§ 3

W dniu warsztatów Kandydat zgłasza organizatorowi swoją obecność podczas
rejestracji. Następnie uczestnik zostanie przydzielony do określonej grupy
treningowej dostosowanej do wieku oraz umiejętności.

§ 4

Uczestnik jest objęty ubezpieczeniem zbiorowym, jednak ma obowiązek
posiadać własne ubezpieczenie NNW, które organizuje we własnym zakresie


§ 5

Na teren obiektu mają wstęp tylko osoby zapisane wcześniej na warsztaty oraz
ich rodziny lub opiekunowi prawni.


§ 6

Zakupy online

 • Wszystkie ceny podane na stronie Internetowej www.sklep.aruecapoeira.eu są
  cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT)
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą
  mailową.
 • Zamówienie jest skuteczne jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz
  zamówienia i prawidłowo poda adres e-mail.
 • W przypadku gdy powyższe dane są niepełne Sprzedający ma prawo do
  unieważnienia zamówienia.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na
  wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów
  rozliczeniowych.
 • Po złożeniu przez klienta zamówienia otrzyma on automatyczną wiadomość mailową
  z systemu sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia
 • Opłaty można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego lub za
  pośrednictwem elektronicznego systemu płatności lub płatności kartą.
 • W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego rozmiaru produktu przez Klienta na
  stronie została zamieszczona tabela rozmiarów jednak ma ona charakter
  wyłącznie poglądowy i w niektórych przypadkach może się nieznacznie różnić
  od faktycznych rozmiarów.

III. Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej


§ 7

Uczestnik treningów musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania
udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych,
znać reguły i zasady odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej
zwanej dalej „jogo”.


§ 8

Każdy uczestnik warsztatów, bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z
partnerem lub w sparingu.

§ 9

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu
z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji). W
przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego,
przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki
CAPOEIRA przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń
wobec organizatorów, trenerów, instruktorów, przedstawicieli, członków,
autoryzowanych i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym
wypadkiem.


§ 10

Każdy uczestnik treningu może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu
Może też w dowolnym momencie przerwać ćwiczenie z partnerem lub sparing


§ 11

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
  informujemy, że:
  a) administratorem Państwa danych osobowych jest Art Of Sport Jakub Grzanka
  z siedzibą w Chorzowie;
  b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
  kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
  pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@aruecapoeira.eu ;
  c) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. a) RODO, tj. Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w warsztatach oraz wydarzeniach
  organizowanych przez administratora;
  d) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem;
  e) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  f) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
  administratora;

 1. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu, gdy przestaną być
  one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z
  Państwa uczestnictwem w warsztatach oraz wydarzeniach organizowanych przez
  administratora;
  b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego;
  c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia
  Państwu uczestnictwa w warsztatach Brasil Na Silesia vol. Batizado i wydarzeniach
  organizowanych przez Art Of Sport Jakub Grzanka z siedzibą w Chorzowie.
  Konsekwencją braku wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w
  organizowanych warsztatach i wydarzeniach

  Do zobaczenia na warsztatach!

 1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik
  treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o
  swojej dolegliwości. Instruktor, trener ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy
  uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby nieletnie, które
  posiadają zgodę pisemną prawnego opiekuna na udział w warsztatach, mogą
  również mieć udzielaną pomoc przedmedyczną w przypadku zaistnienia takiej
  sytuacji.
 2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu,
  jego uczestnik powinien w trybie pilnym zgłosić się do lekarza. Powinien też
  pilnie poinformować instruktora, trenera lub organizatora o tym fakcie, celem
  uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.

  V. Zasady zachowania się na sali treningowej

  § 12

 3. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad.
 4. Wejście na salę treningową – to nie tylko wejście do budynku, ale także
  wejście do miejsca, gdzie obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w
  aspekcie psychicznym i fizycznym.
 5. Uczestnicy treningu mogą ćwiczyć tylko w obecności instruktora, trenera.
 6. W trakcie całego treningu, obowiązuje dyscyplina i podporządkowanie
  uczestników komendom i poleceniom instruktora, trenera prowadzącego
  trening.
 7. Osoba spóźniona, po wejściu na salę z szatni staje przy wejściu i czeka na
  decyzję instruktora.
 8. W czasie treningu salę można opuścić po uprzednim poinformowaniu
  trenera prowadzącego.
 9. Nie należy przynosić na cały okres warsztatów wartościowych rzeczy. Za
  pozostawienie ich w szatni, na terenie obiektu, w miejscu noclegowym pełne
  ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.

 1. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków
  dopingujących na terenie obiektu i sali jest surowo zabronione pod rygorem
  usunięcia uczestnika z warsztatów bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 2. Dojazd i powrót do domu jest wyłącznie sprawą uczestnika treningu,
  a w przypadku osób nieletnich – ich rodziców lub opiekunów
  prawnych.

  VI.Zasady korzystania z noclegu
  § 13
 3. Nocleg odbywa się na sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym
  im. Marii Konopnickiej w Katowicach przy ul. Głowackiego 6 w Katowicach
 4. Cisza nocna zaczyna się o godzinie 23:00.
 5. W miejscu noclegu nie ma łóżek. Uczestnik zobowiązany jest przywieźć
  swój materac lub karimatę oraz śpiwór (bądź inne przedmioty służące
  wypoczynkowi nocnemu)
 6. Na terenie noclegu będzie pracownik szkoły oraz osoby upoważnione do
  nadzorowania noclegu. Uczestnik musi dostosować się do wydawanych
  przez nich poleceń.
 7. Zabrania się osobom niepełnoletnim wychodzenia z sali gimnastycznej bez
  zgody rodziców lub organizatora.
 8. Na terenie noclegu powinien znajdować się opiekun prawny.
 9. Regulamin korzystania z sali noclegowej jest częścią warsztatów
 10. Nocleg zaczyna się od godziny 19:00 dnia 27.01.2023.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania i dalszego utrzymania
  czystości w swoim miejscu noclegowym.
  10.Na terenie szkoły oraz przed, znajdują się miejsca parkingowe.
  Organizatorzy oraz placówka nie biorą odpowiedzialności za ewentualne
  szkody poniesione na terenie obiektu.
 12. Uczestników oprócz regulaminu warsztatów Brasil Na Silesia vol. Batizado
  obowiązuje regulamin placówki miejsca noclegowego oraz treningowego.

12.Nie dostosowanie się do któregoś z wyżej wymienionych punktów grozi
wydaleniem z warsztatów, miejsca noclegowego oraz ewentualnych roszczeń
związanych z niszczeniem mienia miejsca na terenie noclegu lub treningu

VII. Zakończenie
§ 14

 1. Osoby łamiące regulamin oraz zagrażające życiu i zdrowiu swojemu lub
  innych mogą zostać usunięte z warsztatów bez zwrotu pieniędzy. Dotyczy się
  to również osób, które wyrządzą szkodę na terenie placówki szkolnej.
 2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców, którą muszą
  dostarczyć organizatorowi bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna
  prawnego. Opiekun prawny zezwalając osobie nieletniej na uczestnictwo w
  warsztatach zapoznał się z regulaminem podpisując zgodę. Zgody,
  formularze, regulamin warsztatów są opublikowane na platformach mediów
  społecznościowych. Możliwe jest również skierowanie prośby do organizatora
  o wydanie kopii drogą elektroniczną.
 3. Uczestnik warsztatów, musi być w pełni zdrowym. W innym przypadku musi
  posiadać pisemną zgodę lekarza. Uczestnictwo w warsztatach odbywa się
  w takim przypadku na własne ryzyko.
 4. W obiekcie będzie wywieszony harmonogram zajęć. Organizator
  zastrzega sobie jego modyfikację i dostosowanie do warunków.
 5. W harmonogramie zajęć zorganizowane jest wyjście integracyjne dla osób
  pełnoletnich. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia
  związane z tym punktem warsztatów.
 6. Uczestnictwo w warsztatach i wydarzeniach jest jednoznaczne z akceptacją
  niniejszego regulaminu oraz regulaminu placówki na terenie której będzie
  odbywać się wydarzenie.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
  administratora danych Art Of Sport Jakub Grzanka, NIP 6381766706 z
  siedzibą w Chorzowie w celu umożliwienia mojego uczestnictwa w
  warsztatach oraz wydarzeniach organizowanych przez administratora
 8. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 9. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o
  celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do
  treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
  10.Udzielam Organizatorowi warsztatów bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i
  przestrzeni licencji do korzystania i rozporządzania prawami do materiałów
  powstałych w trakcie warsztatów i materiałów zarejestrowanych, w których
  prezentowana jest moja osoba z prawem do wykorzystywania ich w sposób
  nieograniczony zarówno do celów własnych w kraju i za granicą, jak również
  z prawem do upoważnienia innych mediów, do dowolnego ich użycia na
  wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności takich jak utrwalenie,
  zwielokrotnienie określoną techniką w tym techniką zapisu magnetycznego
  oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
  komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie,
  wystawianie i wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa,
  rozpowszechnianie za pomocą internetu.

VIII Przetwarzanie danych osobowych
§ 15 Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
  informujemy, że:
  a) administratorem Państwa danych osobowych jest Art Of Sport Jakub Grzanka
  z siedzibą w Chorzowie;
  b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
  kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
  pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@aruecapoeira.eu ;
  c) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. a) RODO, tj. Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w warsztatach oraz wydarzeniach
  organizowanych przez administratora;
  d) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem;
  e) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  f) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
  administratora;

 1. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu, gdy przestaną być
  one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z
  Państwa uczestnictwem w warsztatach oraz wydarzeniach organizowanych przez
  administratora;
  b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego;
  c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia
  Państwu uczestnictwa w warsztatach Brasil Na Silesia vol. Batizado i wydarzeniach
  organizowanych przez Art Of Sport Jakub Grzanka z siedzibą w Chorzowie.
  Konsekwencją braku wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w
  organizowanych warsztatach i wydarzeniach

  Do zobaczenia na warsztatach!